Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? BHP

 

Dzia? BHP

 

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 14, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-33-18; e-mail: andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/bhp/

kod ewidencji korespondencji: 90-7000; kod finansowy: 9070

 

Kierownik

in?. Andrzej Urbaniak

tel. +4889 523-45-18

 

Specjali?ci

mgr in?. Iwonna Barci?ska           tel. +4889 523-33-18

mgr in?. Marta Rojewska-Narkowicz      tel. +4889 523-33-18

mgr in?. Krystyna Rydzi?ska        tel. +4889 523-33-18

Specjalista

mgr Krzysztof Nowicki         tel. +4889 523-33-18

 

Do zakresu dzia?ania Dzia?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy nale?y:

1)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

2)     bie??ce informowanie Rektora o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do ich usuwania,

3)     sporz?dzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,

4)     udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych zapewniaj?cych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

5)     udzia? w ocenie za?o?e? i dokumentacji dotycz?cej modernizacji Uniwersytetu, a tak?e nowych inwestycji oraz zg?aszanie wniosków dotycz?cych uwzgl?dnienia wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w tych za?o?eniach i dokumentacji,

6)     udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz??ci, w których przewiduje si? pomieszczenia pracy oraz urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,

7)      zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)     przedstawianie Rektorowi wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,

9)     udzia? w opracowywaniu wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada? osób kieruj?cych pracownikami w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,

10)  opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)  udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe, a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,

12)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,

13)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

14)  udzia? w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wi??e si? z wykonywan? prac?,

15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)  wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególno?ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)  wspó?praca z laboratoriami upowa?nionymi, zgodnie z odr?bnymi przepisami, do dokonywania bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci??liwych, wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada? i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)  wspó?praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj?cymi si? pomiarami stanu ?rodowiska naturalnego, dzia?aj?cymi w systemie pa?stwowego monitoringu ?rodowiska, okre?lonego w odr?bnego przepisach,

19) wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracownikami, w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,

20) wspó?dzia?anie ze spo?eczn? inspekcj? pracy oraz z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi przy:

a)     podejmowaniu przez nie dzia?a? maj?cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,

b)     podejmowanych w Uniwersytecie przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popraw? warunków pracy,

21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e w pracach komisji bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmuj?cych si? problematyk? bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)  inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu ró?nych form popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

 

informacj? wytworzono:

Dzia? BHP

za tre?? odpowiada:

in?. Andrzej Urbaniak

data wytworzenia:

27-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1013 razy (w tym z UWM 65 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-27
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa